SAMEN ANDERS heeft haar verkiezingsprogramma klaar. “We hebben één duidelijke ambitie,” zegt Tom Ongena, eerste schepen en lijsttrekker. “De vernieuwing die door SAMEN ANDERS is ingezet, volop verder zetten. Concreet telt het programma meer dan 130 voorstellen die onze gemeente nog beter moeten maken.” SAMEN ANDERS schuift daarbij zes absolute topprioriteiten naar voor: mensen nog meer betrekken bij het beleid, blijven inzetten op een veiliger verkeer, de open en groene ruimte in onze gemeente versterken, propere straten en pleinen, een gemeente die niemand in de steek laat en lagere belastingen. De resultaten van het 2de Grote Referendum werden mee in het verkiezingsprogramma opgenomen. “Via deze grootschalige bevraging hebben de mensen rechtstreeks inspraak gekregen in de opmaak van ons programma,” zegt Katrien Willems, tweede op de lijst van SAMEN ANDERS.

Het programma, dat zaterdag werd goedgekeurd op het programmacongres van SAMEN ANDERS, is een document van meer dan 20 pagina’s en telt meer dan 130 concrete voorstellen. “Aan het programma hebben heel wat mensen meegewerkt,” zegt Katrien Willems. “Onze eigen gemeenteraadsleden en bestuursleden, maar ook de 589 mensen die deelnamen aan het 2de Grote Referendum.  Van hen ontvingen we tientallen tips en suggesties, die onze gemeente nog beter maken,” zegt Katrien Willems. “Vele van deze voorstellen hebben we mee opgenomen in ons programma.”

Zes hoofdstukken, zes prioriteiten

Het programma heeft zes hoofdstukken. “Deze hoofdstukken zijn ook meteen de belangrijkste prioriteiten van SAMEN ANDERS voor de komende zes jaar,” zegt Isabelle Fossé, kandidaat voor SKW+ op de vijfde plaats.

De zes hoofdstukken en de belangrijkste voorstellen per hoofdstuk zijn:

1. Meer inspraak en een betere dienstverlening

 • Via wijkbudgetten laten we de mensen zelf beslissen over welke investeringen er in hun wijk moeten gebeuren.
 • We richten een kindergemeenteraad op, met een kinderburgemeester, die erover waakt dat we bij de beleidsbeslissingen voldoende oog hebben voor de noden van onze jongste inwoners.
 • We werken een digitaal platform uit dat moet zorgen voor een betere communicatie tussen gemeente en verenigingen.
 • We breiden het digitaal loket verder uit, waardoor nog meer attesten, waarvoor je naar het gemeentehuis moet komen, 24u/24u kunnen aangevraagd worden en meteen ontvangen in de mailbox thuis.
 • We laten een app ontwikkelen waardoor burgers eenvoudiger met hun smartphone meldingen (zoals putten in de weg of zwerfafval) kunnen doorgeven aan de gemeente.

2. Een leefbare, duurzame en propere gemeente

 • We behouden het landelijke karakter van onze gemeente. Daarom springen we zuinig om met de nog beschikbare open ruimte.
 • Daarnaast moet onze gemeente ook betaalbaar blijven om te wonen. We verplichten daarom projectontwikkelaars om bij grote projecten aandacht te besteden voor woningen op maat van alleenstaanden en (jonge) gezinnen.
 • Het Waverwoud is de groene long in onze gemeente. In de komende jaren willen we de ontwikkeling van dit woud verder stimuleren.
 • Er wordt een masterplan opgesteld die de stationsbuurt een nieuw elan moet geven. We denken daarbij aan de realisatie van extra parkeergelegenheid en een veiligere fietsverbinding over de stationsbrug.
 • We investeren als gemeente in groene energie en geven onze inwoners hierbij de mogelijkheid om mee te participeren.
 • We maken werk van een betere netheid van onze straten en pleinen. We pakken daarom sluikstorten streng aan. We bouwen ook de onderhoudskaravaan verder uit. Met deze onderhoudskaravaan komen verschillende gemeentelijke diensten (waaronder groendienst, wegenbouw, signalisatie) tweejaarlijks in elke wijk langs om deze een grondige opknapbeurt te geven.
 • Wandelpaden die regelmatig door hondenliefhebbers worden gebruikt, krijgen extra vuilbakken met en voor poepzakjes.

3. Een (verkeers)veilige gemeente

 • We maken werk van een globaal fietsplan. Bij de heraanleg van grote wegen kiezen we resoluut voor de aanleg van nieuwe, veilige en comfortabele fietspaden. Concreet denken we o.a. aan de Molenstraat, de Berlaarbaan en de Bergstraat. We gaan op zoek naar de realisatie van bijkomende alternatieve fietsverbindingen (zoals een fietspad langs de R6 naar het ziekenhuis en het Tivolipark).
 • We breiden ook het aantal fietsstraten uit in straten waar veel fietsverkeer komt (o.a. op weg naar school).
 • We moedigen leerlingen aan om met de fiets naar school te gaan via de “SKW-chip”. Via de chip in hun fiets registreren we hoe vaak ze met de fiets komen. Wie op het einde van het schooljaar minstens 100 keer met de fiets naar school gekomen is, krijgt als beloning een Skwinkelbon.
 • We verbeteren de fietsostrade. Zo maken we werk van een afgescheiden fietspad langs de stationsparking en via trajectcontrole op de Spoorweglei zorgen we ervoor dat de wagens zich aan de snelheidslimiet houden.
 • Het cameranetwerk dat doorgaand zwaar verkeer uit onze dorpskernen moet weren, wordt verder uitgebreid naar OLV-Waver. Plaatselijk verkeer blijft uiteraard mogelijk.
 • Handhaving is het sluitstuk van een verkeersveiligheidsbeleid. Daarom zal de politie het aantal snelheidscontroles verdubbelen. Ook in zone 30 zullen er controles komen.
 • Bij de geplande vernieuwing van het busaanbod in onze regio, pleiten we volop voor een goede busverbinding tussen Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Pasbrug, Centrum, Elzestraat, het Imelda-ziekenhuis in Bonheiden en het nieuwe ziekenhuis aan de R6.
 • De politie moet meer zichtbaar aanwezig zijn. De wijkagenten moeten op drukke momenten aanwezig zijn in het straatbeeld. We verhogen ook het aantal patrouilles die (overdag en ‘s nachts) rond rijden in het hele grondgebied van BODUKAP.

 4. Een bruisende en ondernemende gemeente

 • We voeren het succesvolle Skwinkelplan verder uit. Daarbij nemen we maatregelen om ook nieuwe handelaars en winkels naar onze gemeente te lokken.
 • Om de bereikbaarheid voor de handelaars te garanderen, maken we een nieuwe randparking in OLV-Waver, op korte wandelafstand van het Dorpsplein.
 • Startende ondernemers krijgen een starterspakket aangeboden, dat hen moet helpen bij de opstart van hun zaak.
 • We maken werk van een Vrijetijdspas, waarmee je goedkoper kan deelnemen aan allerlei cultuur-, sport-, jeugd-, vormings- en andere vrijetijdsactiviteiten die de gemeente of haar partners organiseren.
 • We maken een nieuw sportpark aan de sporthal Bruultjeshoek, met een Finse piste, openlucht-sportvelden en andere sportaccommodatie.
 • Zoals in al onze buurgemeenten ondersteunen we onze voetbalclubs om kunstgrasvelden aan te leggen.
 • We bouwen een nieuwe polyvalente fuif- en cultuurzaal. Deze zaal moet dienen voor zowel fuiven, als voor culturele voorstellingen (concerten, theatervoorstellingen, lezingen…).
 • Buurt- en wijkfeesten kunnen vandaag al rekenen op steun. Die trekken we op. We denken daarbij aan de invoering van de “Feestremorque”, met een basispakket van tafels, stoelen en andere benodigdheden.
 • Na de restauratie van de dorpspomp, maken we nu werk van de heropfrissing van de kerk, het raadhuis en de pastorij in OLV-Waver.
 • Omdat jonge kinderen sneller een vreemde taal leren, gebruiken we de nieuwe decretale mogelijkheden om leerlingen in het ons basisonderwijs sneller Engels en Frans te leren.

5. Een zorgzame gemeente

 • Voor de gezinnen die materiële hulp kunnen gebruiken, stelt de gemeente een babybox samen. Die delen we uit aan zij die het nodig hebben. Deze box bevat herbruikbare luiers, speelgoed en eerste kleding.
 • We maken werk van een “Pretcamionette”: een fleurige werfkeet gevuld met duurzame speelmaterialen voor kinderen van 3 tot 12 jaar die op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties door de gemeente reist.
 • We zorgen voor veilige fuiven. Bij grotere evenementen is het inschakelen van veiligheidsagenten verplicht. Om de kosten voor de organisatie te drukken, werkt de gemeente een raamcontract uit.
 • Er komen extra zitbanken, bijvoorbeeld langs fietsverbindingen, aan bushaltes of aan de begraafplaatsen.
 • In het nieuwe woonzorgcentrum komt er een dienstencentrum, waar senioren terecht kunnen voor recreatieve en vormende activiteiten die de zelfredzaamheid moeten verbeteren.
 • Veel senioren kunnen niet meer zelf met de wagen rijden. Via taxicheques zoeken we naar mogelijkheden om aan deze mensen een antwoord te geven op hun mobiliteitsvraag.
 • We maken onze voetpaden en oversteekplaatsen toegankelijk voor mensen met een beperking. We rusten lichtengeregelde oversteekplaatsen uit met rateltikkers. Met deze en andere ingrepen willen we het label van toegankelijke gemeente bereiken.
 • Binnen het Zorgbedrijf Rivierenland wordt een sociaal restaurant opgericht in onze gemeente.
 • We gaan volop voor een diervriendelijke gemeente, met o.a. de oprichting van een cel dierenwelzijn binnen de politie, geluidsarm vuurwerk en extra hondenlosloopzones .

6. Een financieel gezonde gemeente

 • We verlagen de personenbelasting verder naar 7%.
 • Er komt een betere samenwerking met onze buurgemeenten. Van een fusie met een andere gemeente is echter geen sprake.

SAMEN ANDERS heeft de mensen én de ideeën

Met deze en nog vele andere vorstellen wil SAMEN ANDERS onze gemeente nog beter maken. “In 2012 kregen we de kans van de kiezer om onze voorstellen te realiseren. We hielden woord. Onze gemeente is beter geworden. Ook nu weer hopen we op de steun van de kiezer, zodat we onze gemeente in de komende jaren nog beter kunnen maken,” zegt Tom Ongena. “We willen de motor van de vernieuwing volop verder laten draaien. Een stem op SAMEN ANDERS is daarvoor de beste garantie.”

Het volledige programma kan je hier nalezen.