Meerjarenplan N-VA/CD&V doet schulden verdubbelen en burger betalen

SAMEN ANDERS ziet duidelijke trendbreuk in beleid

 

De meerjarenplanning van het N-VA/CD&V-gemeentebestuur bevat maar liefst 62 belasting- en prijsverhogingen voor de burger. Vooral gezinnen met kinderen en senioren worden getroffen. Bovendien laat men de schulden stijgen van 10 naar 23 miljoen euro, waardoor de kritieke grens van 1000 euro schuld per inwoner wordt overschreden. “Het gezonde financiële beleid van de voorbije jaren, met een afbouw van de schulden gekoppeld aan investeringen en belastingverlagingen, wordt helemaal losgelaten,” zegt Tom Ongena, fractieleider voor SAMEN ANDERS. Ook inhoudelijk heeft SAMEN ANDERS heel wat opmerkingen. “Heel wat beloftes in het eigen bestuursakkoord worden nu al ingeslikt. Bovendien is er een groot onevenwicht in de spreiding van de investeringen en is er amper sprake van een sociaal of klimaatbeleid. Ook investeert men veel minder in de eigen scholen,” zeggen Katrien Willems en Ronny Slootmans.

Vanavond wordt de meerjarenbegroting besproken op de gemeenteraad. N-VA en CD&V maakten eerder al enkele hoofdlijnen bekend op een persconferentie. “Intussen is het duidelijk dat daar niet alles werd verteld,” zegt Tom Ongena, gemeenteraadslid en fractieleider van SAMEN ANDERS. “Behalve een geniepige prijsverhoging door de huisvuilzakken kleiner te maken, ontdekten we nog minstens 61 andere belasting- en prijsverhogingen voor de burger.”

Vooral gezinnen met kinderen en senioren gaan meer betalen

Soms gaat het om kleinere prijsaanpassingen. “Maar andere betekenen een gevoelige prijsverhoging voor de betrokkenen. Vooral gezinnen met kinderen en senioren zullen het voelen.” Zo worden de tarieven voor buitenschoolse kinderopvang en vakantiewerking met 10% tot 20% verhoogd. Voor een modaal gezin met 2 kinderen betekent dat al snel een jaarlijkse meerkost van meer dan 200 euro. Ook senioren die deelnemen aan de jaarlijkse activiteiten van de gemeente betalen plots gevoelig meer: de prijs voor de seniorenreis stijgt van 20 naar 30 euro en die van de seniorennamiddag van 5 naar 10 euro. En wie een woning bouwt of verbouwt zal ook dieper in de geldbeugel moeten tasten: zowel de bouwbelasting als de kost voor een omgevingsvergunning gaan 30% naar omhoog.

“Het is overduidelijk,” zegt Ongena, “de tarieven van de grote belastingen zoals de algemene personenbelasting of de onroerende voorheffing gaan weliswaar niet naar omhoog, maar via tientallen kleinere prijsverhogingen laat men de inwoners toch een pak meer betalen. Dat zien we  ook duidelijk in de begrotingscijfers: de fiscale ontvangsten stijgen op één jaar tijd met bijna 1 miljoen euro. De eigen belastingontvangsten stijgen zelfs met 13,7%.”

Sociaal beleid is speerpunt in bestuursakkoord, maar financiële uitwerking blijft uit

SAMEN ANDERS stelt verder vast dat het sociaal beleid waarvan sprake in het bestuursakkoord, niet wordt waargemaakt. “In heel wat gemeenten ziet men de noodzaak in om inwoners die afhankelijk zijn van een leefloon bij te passen in hun maandelijkse uitgaven. In het bestuursakkoord was initieel ook voorzien dat zo’n fonds ‘sociale mobiliteit’ ging worden opgestart. De financiële weerslag hiervan is echter niet terug te vinden in het meerjarenplan,” zegt gemeenteraadslid Katrien Willems.

Andere initiatieven, zoals een aangepast tarief voor kansengroepen voor sport- en cultuurevenementen is niet (langer) terug te vinden in het meerjarenplan. “Verder is het onduidelijk of de meerderheid haar beloftes aangaande het woonzorgcentrum zal kunnen waarmaken,” stelt Willems. De subsidie aan het Zorgbedrijf Rivierenland blijft gelijk de komende jaren (ongeveer € 2,5 miljoen euro). Nochtans worden hiertegenover heel wat initiatieven gesteld: niet alleen moet het nieuwe woonzorgcentrum (eindelijk) zijn deuren openen, daarnaast dient ook nog een lokaal dienstencentrum mét dorpsrestaurant te worden gerealiseerd én maakt men zich sterk dat de dagprijzen voor senioren reeds woonachtig in het WZC ongewijzigd blijft.  “Het is zeer de vraag of met gelijk budget al deze punten  kunnen worden gerealiseerd. De oprichting van een dorpsrestaurant stond nagenoeg in alle verkiezingsprogramma’s opgenomen, maar lijkt nu het kind van de rekening te worden”, stelt Willems.

Hetzelfde geldt voor de strijd tegen kinderarmoede. “Intenties zonder financiële weerklank blijven al snel dode letter. Zo werd in de persmededeling van de meerderheid gesteld dat verder ging geïnvesteerd worden in kinderarmoedebeleid. Nochtans krijgt de kinderarmoedecoördinator een budget van 1.300 euro (!) per jaar om zo’n beleid uit te stippelen. Wij vrezen dan ook dat heel wat sociale acties die in het bestuursakkoord staan ingeschreven, een stille dood zullen sterven”, besluit Willems.

Schulden verdubbelen tot boven 1000 euro per inwoner

SAMEN ANDERS betreurt verder dat men de algemene personenbelasting niet verder verlaagt naar 7%. “In de vorige legislatuur hebben we voor het eerst in de geschiedenis deze belastingen verlaagd, van 7,5 naar 7,3%. Wij stelden voor om die verlaging verder te zetten naar 7%, waardoor onze gemeente aansluit bij het gemiddelde van de vergelijkbare gemeenten in Vlaanderen. Het is jammer dat men dat beleid nu stop zet. Onze gemeente krijgt in de komende jaren 1,8 miljoen euro extra van de Vlaamse regering. N-VA en CD&V geven hiervan geen enkele euro terug aan de burger,” zegt Ongena.

Meer nog: ondanks die extra middelen gaan de gemeentelijke financiën diep in het rood. “Ook inzake schulden zien we een duidelijke trendbreuk: waar we deze in de vorige legislatuur met een derde verminderden, gaan ze nu meer dan verdubbelen: van 10 naar 23 miljoen euro. Daardoor stijgt de schuldgraad boven de kritieke drempel van 1000 euro per inwoner: naar 1089 euro. Nochtans staat in het bestuursakkoord letterlijk dat men de schuldgraad ging verlagen…”

Ingeslikte beloftes

Het is trouwens niet de enige belofte uit het bestuursakkoord die N-VA en CD&V stilletjes inslikken. “We hebben meer dan 20 punten ontdekt in het bestuursakkoord die niet overgenomen worden in de budgetten. Zo komt er – in tegenstelling tot wat letterlijk in het bestuursakkoord staat – geen vernieuwing van de dorpskern in het centrum, zijn er geen extra middelen om de kermissen en jaarmarkt op te waarderen of is er geen sprake van een hervorming van de bedrijfsbelastingen,” merkt gemeenteraadslid Ronny Slootmans op.

SAMEN ANDERS heeft ook vragen bij de geplande investeringen. “Er is een groot onevenwicht in de  geplande investeringen. Men plant heel wat nieuwe investeringen in Onze-Lieve-Vrouw Waver, voor meer dan 6 miljoen euro, terwijl in de andere kernen van onze gemeente weinig tot niets wordt voorzien. Dat is niet gezond,” zegt Slootmans. Verder valt op dat er in de gemeentescholen veel minder investeringen zijn voorzien dan in de voorbije legislatuur. “Toen hebben we voor meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd in onze scholen,” zegt Slootmans. ”Nu staat er nog amper een derde van dat bedrag ingeschreven voor de komende zes jaar. Het lijkt er sterk op dat men wel beslist heeft om de drie basisscholen in eigen beheer te houden, zonder echter het geld op tafel te leggen om de hoge kwaliteit in onze scholen op peil te houden. Dit maakt ons ongerust en gaan we daarom van zeer nabij opvolgen.”

Amper aandacht voor klimaat

Om de globale klimaatopwarming tegen te gaan, verwacht men ook inspanningen van de lokale besturen.  Maar N-VA en CD&V besteden er amper aandacht aan. Het woord “klimaat” komt welgeteld drie keer voor in heel  het meerjarenplan.  Het klimaatplan dat afgelopen legislatuur werd opgestart door voormalig schepen Servaas De Vries, wordt helemaal los gelaten. “Opvallend is ook dat de uitbreiding van het klimaatgroen sterk wordt ingeperkt”, zegt Katrien Willems. “Zo wordt niet langer ingezet op verdere natuurontwikkeling, maar wel in natuurbeheer. Dit verschil in terminologie is niet zonder gevolg: de actieve zoektocht en aankoop van nieuwe biologisch waardevolle (natuur)gebieden in onze  gemeente wordt drastisch teruggeschroefd, ” stelt Willems. “Daarenboven worden projecten zoals See2Do langzaam uitgedoofd en is het voorziene budget voor een modal shift inzake mobiliteit aan de magere kant.”

SAMEN ANDERS legt eigen voorstellen op tafel

SAMEN ANDERS kan zich om al deze redenen niet vinden in de meerjarenbegroting van N-VA en CD&V. “We leggen daarom enkele eigen voorstellen op tafel in de hoop dat de meerderheid die alsnog willen opnemen in hun plannen. De meerjarenplanning bevat immers al bij al weinig vernieuwingen. Daarom stellen we er zelf enkele voor, zoals de invoering van eigen budgetten voor de kernraden waarover bewoners zelf kunnen beslissen, de oprichting  van een Sociaal Mobiliteits-fonds, de heraanleg van het fietspad langs de Mechelsesteenweg en de aankoop en opwaardering van de Schans Dorpveld tot een groen recreatiegebied,” zegt Ongena. “De voorbije jaren hebben we onze gemeente een nieuwe dynamiek gegeven. Die vinden we jammer genoeg niet meer terug in de plannen van de meerderheid. Daarom willen we dat vanuit de oppositie bijsturen.” 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *